2019. 4. 22. 10:31

IP Bit

24 비트 나누어지지 않음

넷마스크 255.255.255.0

게이트웨이 1

네트워크 255.255.255.0

브로드캐스트 255.255.255.255

 

25비트 2개로 나누어짐

넷마스크 255.255.255.128

게이트웨이     1 , 129

네트워크        0, 128

브로드 캐스트 127, 255

 

ex> ip 192.168.0.5  경우 게이트웨이는 1

      ip 192.168.0.144  경우 게이트웨이는 129

      이런 식으로 게이트웨이를 시작점으로 1부터 128안에 있다면 1,  129부터 255안이라면 129

      ip 192.168.0.144  경우 네트워크는 0  

      ip 192.168.0.144  경우 브로드캐스트는127

 

26비트 4개로 나누어짐

넷마스크 255.255.255.192

게이트웨이      1, 65, 129, 193

네트워크         0, 64, 128, 192

브로드 캐스트  63,127,191, 255

 

27비트 8개로 나누어짐

넷마스크 255.255.255.224

게이트웨이      1,  33,  65,  97, 129,  161,  193,

네트워크         0  32   64   96   128  160  192 224

브로드 캐스트  31 63   95  127  159  191  223 255

 

28비트 16개로 나누어짐

넷마스크 255.255.255.240

게이트웨이      1, 17, 33, 49, 65, 81, 97, 113, 129, 145, 161, 177, 193, 209, 225

네트워크         0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224

브로드 케스트  15,31, 47, 63, 79, 95, 111, 127, 143, 159, 175, 191, 207, 223

 

29비트 32개로 나누어짐 (network, broadcast 패스 -_-)

넷마스크 255.255.255.248

게이트웨이 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89, 97, 105, 113, 121, 129,

           137, 145, 153, 161, 169, 177, 185, 193, 201, 209, 217, 225, 233, 241,

 

Network // Broadcast

 

24bit

 

0         ~      255

 

 

25bit

 

0         ~       127

 

128      ~       255

 

 

26bit

 

0          ~       63

 

64        ~       127

 

128       ~       191

 

192       ~      255

 

 

27bit

 

0          ~     31,

 

32        ~     63,

 

64        ~     95,

 

96        ~    127,

 

128       ~   159,

 

160       ~    191,

 

192       ~   223,

 

224       ~  255

Trackback 0 Comment 0