2020. 5. 20. 16:55

Synology NAS 서버의 지난날자 파일 삭제.

#!/bin/sh     
find /volume1/4T_1/XXX.XXX.XXX.XXX -type f -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
find /volume1/4T_1/XXX.XXX.XXX.XXX -type f -mtime +7 -exec rm -rf {} \;

이런식으로 해주면 됩니다.

 

권한설정문제가 있으니,  SSH 로 스토리지 서버에 접근해서 파일을 생성하기 한후 진행하시기 바랍니다.

 

 

설정 내용 링크.

https://blog.naver.com/redmansh/220643248712

Trackback 0 Comment 0